Integraal zorgakkoord (IZA)

‘Door met verschillende partijen aan tafel zitten, kunnen we efficent werken aan duurzame toekomst van de gezondheidszorg’. Deze leerervaring heeft Mathé opgedaan en heeft geleid tot een heldere en efficiënte werkwijze, waarmee strategische besluitvormingsprocessen kunnen worden geleid, zelfs in bestuurlijk of politiek gevoelige omgevingen. ‘Je merkt hoe belangrijk het is een  gedeelde betekenisvolle ambities te hebben voor het Integraal Zorgakkoord (IZA)’

Het IZA

De Nederlandse zorgsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. De overheid heeft daarom een ambitieus plan opgesteld om de zorgsector te transformeren. Het transformatieplan moet ervoor zorgen dat de zorg betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit blijft. Maar hoe houden zorgaanbieders regie op de totstandkoming van dit plan en de uitvoering van het projectmanagement? Met de toenemende vraag naar zorg en de stijgende kosten is het cruciaal dat zorgaanbieders hun regierol op zich nemen en effectief omgaan met de beschikbare middelen. Tijdens het voorgaande hoofdlijnenakkoord is gebleken dat zorgaanbieders door uiteenlopende redenen, maar vooral door het ontbreken van capaciteit en aandacht moeite hadden om regie en focus te behouden op het transformatieproces. In het algemeen geven ziekenhuizen aan dat het veel energie, tijd en inzet vraagt om afspraken- over transformatiegelden te maken en te verantwoorden. Mede hierdoor hebben ziekenhuizen relatief weinig aanvragen voor transformatiegelden ingediend bij de zorgverzekeraars. Hierdoor is maar liefst 76% van de beschikbare middelen onbenut gebleven.

In het nieuwe IZA zijn er sector breed afspraken gemaakt om dit proces voor zover mogelijk te uniformeren en inefficiënties eruit te halen en vooral duidelijkheid te bieden over hoe het proces er uitziet. Ook is het transformatiebudget vertienvoudigd om de problemen op een serieuze wijze het hoofd te bieden. De gemaakte afspraken bieden handvatten om op een eenduidige wijze te komen tot een transformatieplan inclusief een stappenplan en indieningsformats. Hier komt Gezond Know How om de hoek kijken. Als onafhankelijke partner helpt Gezond Know How zorgaanbieders om grip te houden op de te doorlopen stappen, de totstandkoming van het transformatieplan en de uitvoering van het projectmanagement. Dit doen we door onze brede kennis van de zorgsector en onze ervaring met complexe vraagstukken in te zetten om samen met de zorgaanbieder(s) een effectieve aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.

De juiste aanpak begint bij het creëren van een duidelijke visie en strategie ten aanzien van transformatie. Gezond Know How helpt zorgaanbieders om deze visie indien nodig te ontwikkelen en te vertalen naar concrete doelstellingen en acties. Vervolgens ondersteunt Gezond Know How de zorgaanbieders bij het opstellen van een gedegen business case en een realistisch en haalbaar plan van aanpak in de vorm van het transformatieplan. Maar het transformatieplan is niet het doel. Dat is de transformatie zelf. Het plan is een heel belangrijk middel om de impactvolle transformatie te bereiken. Het transformatieplan moet uitdagen en mensen in beweging zetten. Zo voorkomen we dat het een transformatie op papier blijft. We zetten daarom in op een inspirerend en inhoudelijk plan. Een plan waarin bovendien de vereiste transformatiemiddelen goed onderbouwd en doorgerekend zijn.

Maar Gezond Know How gaat verder dan alleen het ontwikkelen van een plan. We ondersteunen zorgaanbieders indien gewenst ook bij de uitvoering van het plan, waarbij we ons richten op het creëren van draagvlak en het betrekken van de juiste stakeholders. Dit alles om ervoor te zorgen dat het transformatieplan daadwerkelijk aan alle eisen voldoet, wordt uitgevoerd en de gewenste resultaten worden behaald.

Met de hulp van Gezond Know How kunnen zorgaanbieders hun regierol behouden en de benodigde transformaties daadwerkelijk realiseren. Zo kunnen ze niet alleen de beschikbare middelen effectief benutten, maar ook zorgen voor een toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige zorgsector.

Werkwijze

In samenspraak met de zorgaanbieder stellen we een werkgroep samen bestaande uit beleidsmakers, managers en zorginhoudelijke specialisten. We halen op welke initiatieven er lopen, al zijn uitgedacht en mogelijke transformaties die de nodige verkenning nodig hebben. Vervolgens projecteren we deze oogst op het regioplan en brengen de mogelijke raakvlakken met andere stakeholders in kaart tbv de vereiste gelijkgerichtheid.

Dit geven we vervolgens vorm in de ‘snelle toets’ en ondersteunen bij de bespreking met de preferente zorgverzekeraar en werken toe naar een akkoord.

Na akkoord zorgverzekeraars gaan we aan de slag met het opstellen van het transformatieplan. Hierbij betrekken we alle relevante stakeholders (andere zorgaanbieder(s), zorgprofessionals en/of patiëntenorganisatie(s), twee zorgverzekeraars, gemeente en zorgkantoor). Dit doen we uiteraard na bestuurlijk akkoord op de project governance en werkwijze/-vormen.