Disclaimer

Aansprakelijkheid, Copyright Gezond Know How en Auteurswet
Door de site van Gezond Know How en de daarop geboden informatie te bekijken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Een bezoeker van www.gezondknowhow.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.gezondknowhow.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gezond Know How.

Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie, producten en diensten (verder: ‘de informatie’) op deze site onvolledig, onjuist of niet actueel zijn. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven. De informatie op de site wordt door ons regelmatig aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Gezond Know How sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Met deze Disclaimer wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten, noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving
niet mogen worden uitgesloten.

 

E- mail Disclaimer
De informatie in een Gezond Know How e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen)  is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als dit bericht u onbedoeld heeft bereikt, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Indien je een Gezond Know How e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender je om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.